Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Vanaf augustus 2021 wordt de eigen bijdrage reisfaciliteiten weer door NS geind. De reisbeperkingen zijn weer opgeheven en we kunnen weer reizen wat we willen.Druk op pensioenoverleg opgevoerd


Zoals bij de laatste algemene vergadering op 16 juni jongstleden (en in het succesvolle pensioenwebinar de week daarna) aangegeven, voert de Koepel Gepensioneerden momenteel de druk op het overleg met minister Koolmees, vakbonden en werkgevers op. Dat gebeurt samen met andere seniorenorganisaties.

Inmiddels nemen de partijen die het pensioenakkoord sloten de inbreng van de gezamenlijke seniorenorganisaties serieus en gebeurt er iets met hetgeen wordt ingebracht. Maar het gaat te langzaam en is nog onvoldoende concreet. Zo is men afgestapt van het idee dat pas als het nieuwe stelsel er is sprake hoeft te zijn van een concreet perspectief op indexatie. Men snapt nu dat dat juist ook al in de aanloop naar dat nieuwe stelsel moet. Anders kun je bij de dik tien jaar dat de meeste pensioenen niet zijn verhoogd er nog eens vijf bijtellen; want het nieuwe pensioenstelsel gaat pas in 2026 of 2027 in. Maar wanneer dat concrete perspectief er dan komt is nog niet duidelijk. En die duidelijkheid moet er wel komen. Hetzelfde geldt als het gaat om de eis van de Koepel Gepensioneerden en collega- seniorenorganisaties dat straks ‘eerlijk naar het nieuwe pensioenstelsel’ moet worden overgestapt. Daarbij moet op de een of andere manier rekening worden gehouden met het feit dat gedurende een reeks van jaren in de pensioenfondsen geld van gepensioneerden naar werkenden is gevloeid. De pensioenen van ouderen werden immers niet geïndexeerd terwijl de premie van werkenden lager was dan eigenlijk zou moeten. Ook daarvan zeggen minister en sociale partners inmiddels dat ze snappen dat daar vóór de overgang naar het nieuwe stelsel naar moet worden gekeken, maar hoe dat gaat gebeuren is nog niet helder.

Daarom heeft voorzitter John Kerstens namens de Koepel Gepensioneerden er in een apart overleg tussen seniorenorganisaties en minister Koolmees stevig op aangedrongen dat die laatste echt iets moet laten zien richting gepensioneerden, omdat hij anders het draagvlak voor zijn plannen verspeelt. De minister heeft daarbij aangegeven op dat duidelijke signaal te willen ‘kauwen’ en daar in een volgend overleg met seniorenorganisaties op terug te zullen komen.

Deze zomer vindt op verzoek van seniorenorganisaties ook nog afzonderlijk overleg plaats met vakbonden CNV en FNV. Want die zeggen in de krant wel dat ook zij vinden dat sprake moet zijn van een snel perspectief op indexatie, maar maken hun woorden aan tafel met de minister niet waar. En dat terwijl ook bij de senioren in hun eigen organisaties de onvrede over de uitwerking van het pensioenakkoord toeneemt.


Wordt vervolgd dus.
Geldmaten voor het storten en opnemen van munten


Bij een groot aantal filialen van Gamma en Karwei staan sinds kort geldmaten voor het storten en opnemen van munten. Deze muntautomaten zijn te gebruiken door de rekeninghouders van ABN AMRO, ING en Rabobank. Per bank kunnen andere regels of voorwaarden voor gebruik gelden.

Geldmaat streeft ernaar om de muntautomaten gelijkmatig over het land te verspreiden. Door samen te werken met Intergamma, het moederbedrijf van Gamma en Karwei, realiseren we een landelijke spreiding van muntautomaten. De muntautomaten staan binnen bij een vestiging van Gamma of Karwei. Deze winkels hebben ruime openingstijden, zijn goed bereikbaar en hebben voldoende parkeergelegenheid.

Nog niet alle muntautomaten zijn geplaatst, dat gebeurt de komende maanden. Er komen minimaal 170 automaten voor het opnemen van muntrollen en 550 automaten voor het storten van munten van Geldmaat in Nederland te staan, grotendeels in filialen van Intergamma. De automaten zijn eenvoudig te vinden via de locatiewijzer op geldmaat.nl. U filtert op Geldmaat en vervolgens op munten opnemen of munten storten.

Meer informatie over de muntenautomaten, inclusief een handleiding voor gebruik, is te vinden op geldmaat.nl
Koepel Gepensioneerden
Meer dan 400 vragen en opmerkingen bij pensioendebat Dat het onderwerp ‘pensioen’ leeft bij de achterban is zichtbaar geworden in de meer dan 400 vragen die voorafgaande en tijdens het verkiezingsdebat over pensioenen zijn gesteld en de bijna evenveel opmerkingen die zijn gemaakt. Dat is in schril contrast met wat we helaas zien bij de politici, de media en een belangrijk deel van de Nederlanders. Zo’n 500 leden van seniorenorganisaties hebben het digitale debat gevolgd, maar hoeveel prioriteit had het pensioendebat bij de politieke partijen? De PvdA had pensioendeskundige Gijs van Dijk afgevaardigd, de enige die op een verkiesbare plaats staat. De VVD liet hun deskundige (wel met aanvechtbare opvattingen) Roald vd Linde opdraven, maar die komt na 17 maart niet in de Kamer terug. De seniorenpartij 50Plus bracht nummer 4 op de lijst (Martin Nijkamp), die blijk gaf door kennis en ervaring te weten waar het om ging. D66, Christen Unie en CDA vonden de senioren in hun prioriteitsstelling kennelijk niet belangrijk genoeg en hadden mensen afgevaardigd, die niet betrapt konden worden op grote kennis van de materie, en/of zeer laag op de lijst staan. Groen Links was wel uitgenodigd, maar vond het onderwerp niet belangrijk genoeg om te komen. Kortom, te constateren valt dat de geringe aandacht voor pensioenen in de partijprogramma’s is weerspiegeld in de deelname aan ons verkiezingsdebat over het voor 9 miljoen mensen belangrijke onderwerp ‘Pensioen’. Als je daarbij optelt dat de kennis bij de leden van de Tweede Kamer, op een enkele uitzondering na, bedroevend is (kennelijk is het onderwerp te complex en worden Kamerleden niet op deskundigheid gekozen), dan is het niet ten onrechte dat zeer vele vragenstellers hun zorgen hebben geuit over de pensioenwetgeving. Over het stelsel Veel deelnemers vroegen zich af of er eigenlijk wel een nieuw stelsel nodig zou zijn. In het debat bleek wel dat het grootste deel van de invloedrijke partijen het nieuwe stelsel omarmen en dat als uitgangspunt neemt voor het oplossen van nog resterende knelpunten. Als het goed zou werken, als het invaren goed verloopt en als de overbruggings (transitie) periode tot 2026 goed (en naar onze wensen) wordt ingevuld, dan worden er met het nieuwe stelsel wel wat problemen opgelost. Omdat de pensioenprognose wordt gebaseerd op de premie (en dus meer persoonlijk ingekleurd) wordt, omdat collectiviteit en solidariteit gehandhaafd blijven, omdat we grotendeels (voor de gepensioneerden is dat nog de vraag) van de risicovrije rente af zijn, omdat we beter mee kunnen bewegen met de economische en financiële omstandigheden en omdat we voor een belangrijk deel af zijn van de gespannen en geframede discussie tussen jong en oud, lijkt het nieuwe pensioencontract wel voordelen te hebben. Maar de seniorenorganisaties hebben al aangekondigd, dat dan wel aan voorwaarden moet worden voldaan. Het invaren en de overbrugging dienen de gepensioneerden niet op nog grotere afstand te zetten, waardoor ze in 2026 op een zo laag niveau starten dat ze het in de jaren daarna (gepensioneerden leven gemiddeld nog tot 83 jaar) niet meer kunnen inhalen. En er is al achterstand! Dat kan niet evenwichtig worden genoemd en is het ook niet. Wat je ook Pagina 2 van 2 kunt zeggen over de voordelen van VUT, lagere premies in het verleden en (nog verder terug) en eindloonregelingen. Eigenlijk past het woord rechtvaardigheid beter in het plaatje. Nog wel kregen de seniorenorganisaties het voor elkaar dat het merendeel van de politici het wel zagen zitten om een onafhankelijke commissie in het leven te roepen, met als taak nu eens goed te definiëren wat onder evenwichtigheid (naar generaties) moet worden verstaan. Daar kunnen we op terug vallen. Over het invaren en de transitie (overbruggings) periode Het overgrote deel van de vragen en opmerkingen van deelnemers had betrekking op de pijnpunten in de concept wetsvoorstellen die gaan over het probleem van het verdelen van de pensioenvermogens over de meer persoonlijk ingekleurde pensioenprognoses(het invaren) en de periode tot 2026, waarin door vast te houden aan de risicovrije rente en de langere termijn renteprognose (UFR) voor de grootste pensioenfondsen, ondanks de voornemens van het kabinet, (grote) kortingen dreigen met als gevolg dat de pensioenpremie te hoog blijft en de uitkeringen van gepensioneerden en de opbouw van actieve deelnemers achteruit lopen. Laat staan dat het indexatieperspectief achter de horizon verdwijnt. Alleen Gijs van Dijk en Martin Nijkamp waren er duidelijk in dat kortingen niet kunnen en indexatie ook in de tussenliggende periode mogelijk moet zijn. De andere partijen verschuilden zich achter de oplossing van de minister (richtdekkingsgraad van 95%) zonder zich te realiseren dat dit voor 70% van de deelnemers en gepensioneerden (van onder meer de grootste pensioenfondsen) een volstrekt onvoldoende oplossing is. Onrecht aan deelnemers? Uit de deelnemersreacties blijkt ook dat velen het onbevredigend vonden dat hun vragen en opmerkingen niet aan de orde zijn gekomen. En zeker de persoonlijk getinte vragen en aangedragen oplossingen. Er was simpelweg niet genoeg tijd om die individuele vragen en opmerkingen aan de orde te laten komen. Meer dan 400 vragen kosten zo’n 800 minuten beantwoordingstijd en dat is ondoenlijk. Maar dat neemt niet weg, dat de reacties verloren zijn. Ze hebben wel degelijk een rol gespeeld in de ondersteuning van de panelleden bij het stellen van de vragen en ze zullen ook in de toekomst een rol spelen als we met elkaar verder in de slag blijven om de voornemens om te buigen in de door ons gewenst richting. Alle vragen kunnen via deze link worden ingezien. Als u ze doorneemt zult u zien dat ze, op een uitzondering na, stuk voor stuk de moeite waard zijn. Ze steunen de besturen in ieder geval om ook de komende tijd alle energie en tijd te steken in de lobbyactiviteiten (en aanpalende acties) en ter verdere voorbereiding van een eventuele rechtsgang als we geen volwaardige (instemmende) rol krijgen in wat nog gaat komen en als de uiteindelijke resultaten onze instemming niet kunnen krijgen. 

De Koepelvoorzitters Jaap van der Spek en Joep Schouten

Eigen bijdrage Vervoersfaciliteiten vervalt zolang de Lockdown duurt


In deze brief informeer ik u over het besluit om de eigen bijdrage die u betaalt voor uw NS reisfaciliteiten tijdelijk stop te zetten.


Waarom stopt NS de inhouding van de eigen bijdrage voor mijn reisfaciliteiten? 

Vanwege de corona maatregelen van de overheid en de oproep om alleen te reizen met het OV als het noodzakelijk is, heeft de NS besloten dat de inhouding op uw pensioen van de maandelijkse eigen bijdrage voor uw NS Business Card (€ 5,48 voor 2e klas of € 9,31 voor 1e klas) tijdelijk wordt stopgezet. (hierover ontvangt u binnenkort een brief)

Voor welke periode geldt het stopzetten van de maandelijkse bijdragen?

De lock-down periode is gestart op 15 december 2020 en loopt nog steeds door.

Vanaf 1 februari 2021 wordt de inhouding stopgezet. De periode vanaf 15 december 2020 tot 1 februari 2021 wordt verrekend door de periode door te laten lopen nadat de lock-down opgeheven is. Hierdoor betaalt u over de hele periode van de lock-down geen eigen bijdrage.

Kan ik nog wel reizen met mijn NS Business Card tijdens het stopzetten van deze inhouding?

Uw NS Business Card blijft tijdens deze stopzetting geldig voor het reizen met de trein.


LEEFTIJDSGROEPEN ALS SELECTIECRITERIUM VAN IC-PATIENTEN BIJ SCHAARSE IC-CAPACITEIT


In de media wordt op dit moment veel aandacht besteed aan het draaiboek “code zwart” en het daarin genoemde leeftijdscriterium, dat wordt toegepast bij de selectie van IC-patiënten in geval van schaarse IC-capaciteit. In dit artikel gaan we in op de maatschappelijke en politieke discussie hierover en geven we u inzicht in het standpunt dat de KG heeft ingenomen over dit belangrijke maar ook gevoelige onderwerp. U kunt zich vast nog wel herinneren dat in de eerste golf van de coronapandemie sprake was van een toestand waarin de landelijke IC-capaciteit tekort dreigde te schieten. In dat geval moest door zorgverleners een selectie worden gemaakt tussen patiënten die wel of geen IC-zorg konden krijgen. Om in dergelijke omstandigheden die selectie op een zorgvuldige en verantwoorde manier te kunnen uitvoeren, is door de artsenfederatie KNMG en de Federatie Medisch Specialisten een draaiboek “code zwart” opgesteld. Dit draaiboek voorziet in de behoefte van zorgverleners, zodat ze goed zijn voorbereid wanneer selectie van IC-patiënten onverhoopt aan de orde is. Voor zorgverleners is het van groot belang, dat zij bij de selectie van IC-patiënten met name op basis van niet-medische criteria, weten hoe ze moeten handelen en zich daarbij gesteund weten door de samenleving. Hoewel ook in de huidige fase van de pandemie de druk op de ICcapaciteit hoog is, is de inzet van dit draaiboek nu niet en hopelijk nooit aan de orde. De kern van het zorgvuldig en weloverwogen opgestelde draaiboek bestaat hieruit dat in geval van schaarse IC-capaciteit de IC-patiënten in eerste instantie worden geselecteerd op uiteenlopende medische criteria. Indien op basis van die medische criteria geen onderscheid meer kan worden gemaakt, moet worden overgegaan tot selectie op basis van ethische overwegingen. De algemene ethische principes die hier gelden zijn: gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en het redden van zoveel mogelijk levens. Daarbij hebben de opstellers van het draaiboek gekozen voor selectie op basis van de volgende criteria die achtereenvolgens worden toegepast. • In eerste instantie wordt voorrang verleend aan patiënten die naar verwachting een relatief korte periode IC-zorg nodig hebben. • Vervolgens wordt voorrang verleend aan patiënten die werkzaam zijn in de zorg, die door COVID-19 IC-zorg nodig hebben én die beroepsmatig veelvuldig en risicovol contact met verschillende patiënten hebben gehad én die werkzaam waren in een zorgsector waarin een schaarste van materiaal voor persoonlijke bescherming is vastgesteld. • Vervolgens wordt voorrang verleend aan patiënten uit een jongere leeftijdsgroep; elke leeftijdsgroep beslaat een periode van 20 jaren. • Indien het bovenstaande geen uitsluitsel biedt wordt geselecteerd op basis van loting. Het toepassen van leeftijdsgroepen is gebaseerd op het ethische principe van “fair innings”. Dit principe houdt in dat iedereen in de loop van zijn of haar leven zo veel mogelijk gelijke kansen moet hebben om de verschillende levensfasen te doorlopen. De minister stond in eerste instantie op het standpunt dat het toepassen van leeftijdsgroepen als selectiecriterium niet mag. Zij was van oordeel dat loting dan het ultieme en meest rechtvaardige selectiecriterium zou zijn. Volgens de minister kan selectie op basis van leeftijdsgroepen worden gezien als leeftijdsdiscriminatie omdat het ouderen benadeelt in de waarde en het belang dat ze hechten aan de voortzetting van hun leven. Maar na een discussie in de Kamer en een uitgebreide raadpleging van zorgverleners en van bijna alle ouderenorganisaties - waaronder de KG - heeft de minister haar standpunt heroverwogen en nu alsnog ingestemd met het toepassen van leeftijdsgroepen als niet-medisch selectiecriterium. Zie ook bijgaande kamerbrief van het ministerie van VWS. Toepassing van leeftijdsgroepen kan worden gezien als een morele keuze waarover in redelijkheid verschillend kan worden gedacht binnen de juridische grenzen van het verbod op leeftijdsdiscriminatie. En voor dit standpunt bestaat inmiddels een breed draagvlak onder zorgverleners, ouderenorganisaties en de politiek, aldus de minister. Ook als Koepel Gepensioneerden hebben we er bij de minister op aangedrongen om leeftijdsgroepen als uiterste selectiecriterium te handhaven. We voelen ons hierbij gesteund door de resultaten van achterbanraadplegingen en dialoogbijeenkomsten die enkele van onze ledenorganisaties hebben gehouden. U vraagt zich nu misschien af waarom de Koepel Gepensioneerden als belangenbehartiger van ouderen kan instemmen met leeftijdsgroepen als uiterste selectiecriterium. Het zal u niet verbazen dat wij deze keuze liever niet hadden willen maken. Maar als Koepel willen wij ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid, die wij voelen bij dit morele dilemma, niet uit de weg gaan. Wij zijn oprecht van oordeel dat het gerechtvaardigd is om jongere generaties voorrang te geven boven oudere generaties bij het verdelen van schaarse middelen in de zorg. Dit uiterste selectiecriterium gaat - op grond van morele overwegingen en in alle redelijkheid en billijkheid - uit van gelijke kansen voor iedereen om alle levensfasen te doorlopen. Bovendien is het naar onze overtuiging een verdedigbaar alternatief voor loting. We hopen met deze uitleg een heldere verantwoording te hebben gegeven van ons standpunt in deze ethische kwestie.

Koepel Gepensioneerden Commissie Zorg-Welzijn-Wonen, Jan Menderink


De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Ouderen willen inspraak in transitie naar nieuw pensioencontract.


21 september jl. ging Koepel Gepensioneerden op bezoek bij minister Koolmees. Het overleg vond plaats op aandringen van de seniorenorganisaties, die hun rol in de besluitvorming niet in verhouding achten met de enorme pensioenbelangen die bij dit akkoord in het geding zijn. Koepel Gepensioneerden wil, samen met de andere ouderenorganisaties, actief betrokken zijn bij de verdere invulling van de cruciale details voor gepensioneerden, die direct van invloed zijn op hun juridische positie en hun huidige en toekomstige financiële situatie.

Koepel Gepensioneerden wil meepraten bij de verdere invulling van het concept-wetsontwerp, dat minister Koolmees eind november op papier hoopt te hebben. Het overleg van 21 september was gericht op overeenstemming hóe gepensioneerden meer inspraak zouden kunnen krijgen met betrekking tot het ontwerp, in het bijzonder met betrekking tot de transitie van het pensioenvermogen naar de nieuwe pensioencontracten en de overgangsperiode tot 1 januari 2026, wanneer – volgens de huidige planning – de nieuwe pensioenwetgeving van kracht wordt.

Het ‘definitieve pensioenakkoord’ waaronder sociale partners en minister Koolmees 4 juli jl. hun handtekening zetten, betreft vooral hoofdlijnen en een aantal voor de onderhandelaars relevante punten. Veel specifieke pensioendetails moeten nog worden uitgewerkt. Gepensioneerden kunnen tot nu toe, zeer tot hun ongenoegen, daarbij alleen adviseren vanuit de ‘Klankbordgroep Jong-Oud’.

Hoewel geen specifieke procedurele of inhoudelijke toezeggingen zijn gedaan, heeft de minister positief op de aangedragen oplossingen gereageerd en aangegeven na te zullen denken over wegen om ook een vertegenwoordiging van gepensioneerden te laten meedoen in de zoektocht naar oplossingen van de verdelingsvraagstukken die hen direct treffen.

Via deze link leest u een onverkorte impressie van de bijeenkomst, opgetekend door Koepelvoorzitters Jaap van der Spek en Joep Schouten, die namens Koepel Gepensioneerden bij het overleg aanwezig waren.  Wij zijn op zoek naar gepensioneerde machinisten en conducteurs van NS 

Volgens mij zijn we dan hier op de goeie plek! Op de Facebook pagina van NS willen wij graag verhalen delen over het verschil in het werk van machinisten en conducteurs, tussen vroeger en nu. 

Vroeger was het bijvoorbeeld belangrijker om de kaartjes te controleren omdat de incheck-poortjes er toen nog niet waren. Hoe gingen jullie te werk, hoe was de sfeer in de trein, en wat had je allemaal bij je tijdens je dienst? Waren er toen ook al zoveel forenzen? Wat vond je het leukst aan je werk? 
En wat kwam er allemaal kijken in de cabine van de machinist? Is de techniek heel erg veranderd? Wat vond je altijd het leukst aan je werk? 

Wat mij ook heel interessant lijkt is wat jullie zouden willen mee geven aan reizigers en medewerkers van NS. 

Degene die hun verhaal met ons willen delen kunnen mij bereiken via [email protected]. Of misschien ken je wel een oud collega die graag terugblikt op hun tijd bij NS? 
We horen het graag! 

Vriendelijke groet,
Jeanne Bommeljé 

Komende pensioenschok – Wilma Berkhout

Er is nu 13 jaar niet geïndexeerd en soms zelfs gekort. Miljoenen gepensioneerden hebben daar direct in de portemonnee last van, maar ook de werkenden hebben in hun pensioenopbouw hetzelfde gekregen en merken dat straks op hun pensioendatum.
Er komt een nieuw stelsel dat door de vakbonden is geaccordeerd (behalve aarzeling met geen “ja” en geen “nee” bij vakcentrale VCP) en de hoofdlijnennotitie is op 14 juli door de Tweede Kamer  aangenomen. Het wetgevingstraject gaat volgen.

Maar het wordt nog veel erger dan die 13 jaar geen indexatie. Zie het artikel van Jean Frijns en Jelle Mensonides in Mejudice van 6 augustus 2020, “Pensioenakkoord is in deze vorm beslist niet toekomst vast, ”(https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/pensioenakkoord-is-in-deze-vorm-beslist-niet-toekomstvast ). Zie ook het interview met Jean Fijns in PensioenPro van 13 augustus 2020 over voornoemd artikel, “ Jean Frijns: ‘Nieuw stelsel blijft gevoelig voor de rente’ ( https://pensioenpro.nl/pensioenpro/30041105/jean-frijns-nieuw-stelsel-blijft-gevoelig-voor-de-rente) . Vernietigend zijn zij over de uitwerking van het akkoord. Ouderen worden de dupe: hen wacht 35 tot 40% verlaging van het nominale pensioen. Na 13 jaar geen indexatie dat er nog bij?      De fopspeen van de het hogere projectierendement voor werkenden wordt tenietgedaan op het moment van pensionering: “Het pensioenresultaat hangt dus in hoge mate af van de hoogte van de rente rondom het moment van pensionering,” zegt expert en hoogleraar en Jean Frijns in een interview in PensioenPro over het artikel in Mejudice. Dat is op dit moment niet anders. We schieten er dus geen steek mee op. Pechgeneraties zullen blijven. En onder het huidige economisch gesternte kan dat wel eens een generatie van hele lange duur worden..

Nog een pikante ontwikkeling.  De rechter verbood recent een pensioenproduct op de markt, waarbij de regels voor productontwikkeling niet waren nageleefd. “Het [product] is een complex en impactvol pensioenproduct met een variabele uitkering. De hoogte van de uitkering is onder meer afhankelijk van de beleggingsresultaten en gedurende de looptijd kan het product niet worden gewijzigd.”( ….) “Maar min of meer tegelijkertijd wordt er nog een dergelijk ‘complex en impactvol’ pensioenproduct aan de man gebracht, en wel onder de verkoopslogan Iedereen gaat erop vooruit: het nieuwe pensioencontract.  Voor dit nieuwe pensioencontract kunnen de deelnemers bovendien niet zelf kiezen. Ze moeten er door hun arbeidsovereenkomst, sectorale verplichting of invaaroperatie verplicht aan mee doen.” (Zie in PensioenPro van 13 augustus 2020: “Laat AFM kijken naar het nieuwe stelsel,” van Adri van der Wurff).
Met andere woorden, de rechter verbiedt een pensioenproduct dat te link is voor de deelnemers en tegelijkertijd is de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel op exact dezelfde leest geschoeid. Toch gaat de Tweede Kamer er mee akkoord. Op 14 juli 2020 rende niemand van de coalitie weg.

Er is door de handige jongens en meisjes van de “pensioenindustrie ”en SZW zo geknutseld dat het nieuwe systeem in EFFECT niet van het oude afwijkt. Het is de roze olifant van de rekenrente in de kamer, die ze gewoon voor de leek in een tent hebben gezet, om hem aan het oog te onttrekken, maar met de olifant in een tent zetten, is de olifant niet verdwenen.  Hij staat er nog gewoon. Dat zegt ook Jean Frijns als hij het over de gigantische risico’s van de rente heeft. Wat hebben de onderhandelaars van FNV zitten doen? Ik verkeer in veel pensioenkringen, maar iedereen is boos, gefrustreerd en vreest wat er komen gaat. Onnodig en kosten slurpend. De enigen die lachen zijn de werkgevers (dus ook de overheid) met hun vaste premie (daar wijdt Jean Frijns ook vernietigende zinnen aan) en de pensioenindustrie die gigantisch gaat verdienen aan de geldverslindende overgang: de handige jongens en meisjes van de “pensioenidustrie.”
De grote verliezers: alle pensioendeelnemers van Nederland. Het wordt tijd dat de olifant uit de tent wordt gerukt en er vanuit de pensioendeelnemers een pensioenlegioen opstaat dat keihard in verzet gaat. Er is geen nieuw stelsel nodig. Het renterisico moet aangepakt en dat kan met een iets hogere rekenrente, die voorzichtig wordt gehanteerd. Daar is geen zes jaar en gigantisch veel geld voor nodig. Een kleine wetswijziging is voldoende. Het wetsvoorstel ligt al klaar bij Martin van Rooijen. Dan zal er gerechtigheid plaatsvinden. Er is meer dan voldoende geld voor alle generaties.

Arno Eijgenraam (onafhankelijk actuaris en oud-DNB) laat simpel zien hoe alle zogenaamde moderniseringen die de leek logisch lijken, maar in feite een ernstige een verslechtering betekenen (Zie het artikel van 4 augustus 2020 “Uitwerking pensioenakkoord schoffeert haar eigen uitgangspunten.” (https://www.rol-pensioenfondsen.nl/berichten/uitwerking-pensioenakkoord-schoffeert-haar-eigen-uitgangspunten/).

De FNV heeft dus exact het tegendeel bereikt van wat ze met de mond hebben beleden te wíllen bereiken. Helaas denkt het grote publiek dat de verkoopslogan, “iedereen gaat erop vooruit, ”van de overheid klopt. Het tegendeel is waar. Voor gepensioneerden dreigt een grote korting van 35 tot 40% van het huidige pensioen. Het heeft de ernstige schijn van overheidscolportatie. Nota bene met het eigen uitgestelde loon van de deelnemers.
Er wacht u een pensioenschok na de verkiezingen.

Wilma Berkhout,

Oud-belastinginspecteur en voorzitter van de ledenraad van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP)Nieuwsbrief Koepel Gepensioneerden

Koopkracht zal voor de meeste gepensioneerden niet stijgen in 2021.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op 17 augustus een voorlopige raming voor 2021 afgegeven.

In maart (vóór Corona) verwachtte het CPB nog een mediane stijging van de koopkracht 2021 van 0,7% voor gepensioneerden. Maar nu, mits er geen tweede Coronagolf komt, zal het omstreeks 0% zijn.

Dat zijn de verwachtingen bij ongewijzigd beleid maar pas met Prinsjesdag zullen we weten welke beleidsvoornemens er zijn en is er wellicht ook meer indicatie over de Corona-ontwikkelingen. En dan volgt dus een nieuwe raming.

Toelichting:

Volgens de raming van het CPB zal voor 90% van de gepensioneerden de koopkracht in 2021 liggen tussen 0,4% daling en 0,2% stijging.  Omdat de meeste aanvullende pensioenen naar verwachting niet zullen stijgen, zal voor de gepensioneerden met een wat groter aanvullend pensioen de koopkracht in 2021 iets onder nul uitkomen, en voor gepensioneerden met alleen AOW en eventueel een klein pensioen zal er mogelijk een heel kleine stijging zijn van 0,2%, dat is een paar euro per maand.  

En: mocht er onverhoopt toch een tweede golf komen, dan is het economisch scenario een stuk somberder, maar daar zijn door het CPB geen koopkrachtramingen bij afgegeven.

( Koepel Gepensioneerden: Maarten Maas, commissie Koopkracht, Inkomen en AOW)


Senioren en Veiligheid

Het zal u toch niet overkomen? Stiekem kijkt er iemand mee over uw schouder bij de pinautomaat of onbewust klik je toch op de link bij dat mailtje dat er zo vertrouwd uit ziet. Helaas, het gebeurt! Bij iedereen en bij senioren wat meer dan bij anderen.

Campagne in de maand september 2020

Belangrijk is dat wij ons bewust zijn of worden van de risico’s die wij lopen en dat wij weten wat wij moeten doen om te voorkomen dat wij slachtoffer worden van criminaliteit. Dat is de reden dat Koepel Gepensioneerden in september 2020 samenwerkt met het Ministerie van Justitie en Veiligheid in de campagne Senioren en Veiligheid. Dat doen wij niet alleen. Ook andere seniorenorganisaties en tal van bedrijven en instanties besteden aandacht aan de campagne.

Wat houdt de campagne in?

In september staat een viertal vormen van criminaliteit in de schijnwerpers.

·         In de eerste week wordt aandacht besteed aan meekijken bij pinnen, ook wel shouldering genoemd.

·         In de tweede week zijn de babbeltrucs onderwerp van gesprek.

·         Een heel actueel onderwerp is WhatsApp fraude. Een “vriend of bekende” vraagt via een bericht om geld over te maken. Hiervoor aandacht in de derde week.

·         De vierde week tenslotte komt phishing aan bod. Getracht wordt om u belangrijke gegevens te ontfutselen.

Wekelijks wordt een filmpje over het weekthema verspreidt. In de hoofdrol acteur Kees van Hulst. U kent hem uit “Het geheime dagboek van Hendrik Groen”. Ook is het mogelijk om wekelijks een webinar bij te wonen. Dat webinar wordt gepresenteerd door Catharine Keyl en experts geven een toelichting én tips op c.q. over het weekthema. U heeft dan ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Wat doet Koepel Gepensioneerden?  

-       In onze september nieuwsbrieven besteden wij aandacht aan de (achtergronden van de) thema’s van de week.  

-       Via onze website kunt u de filmpjes bekijken en wij verspreiden de filmpjes via de social media kanalen van Koepel Gepensioneerden.

-       Via onze website kunt u doorklikken naar de wekelijkse webinars.

De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen worden geïnformeerd. Dat is de reden dat wij de bij Koepel Gepensioneerden aangesloten lidorganisaties hebben gevraagd om de informatie te delen met hun leden.

Houd onze nieuwsbrieven in de gaten voor de gedetailleerde informatie over de weekthema’s.

Koepel Senioren: Commissie Zorg, Welzijn en Wonen, augustus 2020.
De nieuwsbrieven zijn momenteel niet op deze site te plaatsen. Kijk daarom op de website van de Koepel Gepensioneerden.

www.koepelgepensioneerden.nl 

Dodenherdenking 4 mei bij de Inktpot

4 mei 2020 vond er geen herdenking plaats van de doden die gevallen zijn in de 2e wereldoorlog en die gewerkt hebben bij NS. Dit kwam door de corona regels. Wel zijn er bij het monument 3 kransen geplaatst ter nagedachtenis aan de gevallenen. 1 krans van NS, 1 krans van ProRail en 1 krans van De Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel.


l


Nieuwbrief 50 + over pensioenakkoord

Stuk geschreven door Joep Schoutem en Jaap van der Spek. Hebben we toch een pensioenakkoord voor de zomer?
http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/joep-schouten-en-jaap-van-der-spek-voor-de-zomer-t%C3%B3ch-een-pensioenakkoord.aspx

Open brief van de voorzitters van de 5 grootste Pensioenfondsen, ABP, PFZW, PME, PMT en Pf Bouw. dd 20-09-2018

Het is de hoogste tijd voor een nieuw pensioen


Er was ooit een tijd dat niets in het leven zeker was, behalve je pensioen. Die tijd is voorbij. Dat weet vrijwel heel Nederland inmiddels. Toch doen we met ons huidige pensioenstelsel en de regels daaromheen alsof absolute zekerheid nog steeds bestaat. Maar daarmee bereiken we vooral een láger pensioen.


Het is een van de redenen dat werkgevers, werknemers en de politiek al een jaar of tien praten over hervorming van ons stelsel. Andere redenen zijn het feit dat we steeds langer leven en een veranderende arbeidsmarkt: vrijwel niemand werkt nog een leven lang bij dezelfde baas en steeds meer mensen werken al dan niet tijdelijk als zzp’er. Ons pensioenstelsel moet veranderen om bij die nieuwe omstandigheden te blijven passen.

Wij keken reikhalzend uit naar Prinsjesdag. Zouden sociale partners en de politiek na tien jaar praten eindelijk een akkoord presenteren? Het antwoord was nee. We begrijpen dat er nog steeds gepraat wordt. We horen af en toe ook dat er vooruitgang is. Toch maken we ons zorgen. Want de tijd dringt. En hij dringt al lang. We kunnen binnen de huidige regels en het huidige contract niet het best mogelijke pensioen uitkeren. Dat voelen miljoenen Nederlanders in de portemonnee. Gepensioneerden nu al, werknemers straks ook.

Door een pensioen dat tegenvalt, holt het draagvlak onder ons pensioenstelsel uit. Het draagvlak holt ook uit omdat ons huidige pensioen steeds minder goed is uit te leggen. Dat komt vooral doordat pensioenen niet meebewegen met de economie. In de crisis zijn pensioenen bevroren en zelfs verlaagd. Maar nu economisch het weer beter gaat, merken mensen daar niets van. Dat moet anders.

Draagvlak voor ons stelsel is belangrijk, want we hebben in Nederland een goed pensioen. Het is zo goed omdat we het samen regelen, verplicht voor pensioen sparen en doordat we de kosten en de belangrijkste risico’s met elkaar delen. Geen land ter wereld heeft per hoofd van de bevolking zo veel geld opzij gezet voor de oude dag. En met resultaat: afgezien van Luxemburg, kent geen land ter wereld zo weinig armoede onder ouderen als Nederland.

Het is goed dat pensioenfondsen zich aan strenge regels moeten houden. Maar wij geloven dat die regels inmiddels zó streng geworden zijn, dat de pensioenen eronder lijden in plaats van dat ze beschermd worden. Dat komt doordat pensioenfondsen voorzichtigheid op voorzichtigheid moeten stapelen. Bij elkaar opgeteld, schiet die voorzichtigheid nu door. We moeten hogere buffers aanhouden voor slechte tijden, we moeten rekenen alsof we de komende tientallen jaren nauwelijks beleggingsrendement maken én we moeten extra reserves aanleggen voordat we de pensioenen kunnen laten meegroeien met de elk jaar duurdere boodschappenkar. Wij willen pensioen uitkeren. Uw pensioen werd door de crisis minder zeker. Strengere regels moesten dat veranderen. Het effect: uw pensioen is nu zeker minder. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Sommige stemmen in het debat over de toekomst van ons pensioen willen dat het ieder voor zich wordt: iedereen z’n eigen pensioen. Wij geloven echter in een pensioen dat je sámen regelt. Want door samen de belangrijkste risico’s te delen, zijn we uiteindelijk allemaal beter af. We voorkomen zo bovendien dat er generaties met pech en generaties met geluk ontstaan. Je geboortejaar mag nooit bepalen of je een fatsoenlijke oude dag kunt hebben.

De komende jaren dreigt een verlaging van de pensioenen voor miljoenen mensen. Terwijl we voor iedere 100 euro pensioen die we de komende 70 jaar moeten uitkeren, vandaag al meer dan 100 euro in kas hebben. Om dan de pensioenen te moeten verlagen, druist tegen elk rechtvaardigheidsgevoel in. Wij vinden het ook daarom tijd voor nieuwe afspraken. Het is tijd om eindelijk écht te erkennen dat rotsvaste zekerheid niet bestaat. Om te erkennen dat een volledig gegarandeerd pensioen, een onbetaalbaar pensioen is. Wij willen een pensioen dat in goede tijden sneller en beter kan groeien. Daar hoort bij dat zo’n pensioen in slechte tijden ook vaker omlaag kan gaan.


Het is de hoogste tijd voor een nieuw pensioen. Het praten daarover duurt nu al veel te lang. Wij roepen alle partijen op de verschillen te overbruggen en gemeenschappelijke grond te vinden. Die grond is er: een solidair en collectief pensioen. Een pensioen dat te begrijpen is voor iedereen. Een pensioen dat rechtvaardig is voor jong én oud. En een pensioen dat meebeweegt met de economie. Een akkoord met die elementen zorgt er voor dat wij weer kunnen doen waarvoor we zijn ingehuurd: een zo goed mogelijk pensioen uitkeren.


ABP, Nicole Beuken

Pensioenfonds Bouwnijverheid, David van As

Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Peter Borgdorff

Pensioenfonds Metaal en Techniek, Inge van den Doel

Pensioenfonds Metalektro, Eric Uijen


Handig hulpmiddel om je netwerk te beschrijven

Ouderen die zelfstandig thuis wonen worden meestal omgeven door een mooi netwerk van vrienden en zorginstellingen, die een rol spelen in de dagelijkse verzorging.
Voor hulpverleners is het vaak moeilijk om uit elkaar te houden wie in het netwerk, welke rol speelt. Voor de hulpontvanger is het vrijwel ondoenlijk om aan nieuwe hulpverleners in kort bestek uit te leggen hoe de hazen in dit huis lopen.
Voor dat probleem is nu een oplossing bedacht.

Ga naar de website
Samen met de organisatie ‘Beter Oud’ hebben de gepensioneerdenorganisaties KNVG en NVOG, een instrument ontwikkeld waardoor het eenvoudig wordt om vast te leggen hoe het netwerk in elkaar zit. Wie op de website van ‘Beter Oud’ een aantal vragen beantwoordt kan daarna een afdruk maken met een overzicht op papier.  Het kan in de gang of de meterkast opgehangen kan worden, zodat iedere hulpverlener kan zien wie er allemaal bij deze persoon betrokken zijn.

Hulp
Het invullen is niet ingewikkeld. Per keer een vraag beantwoorden en dan verder gaan in het keuzemenu. Gewoon proberen is de beste manier om erachter te komen hoe het werkt. Wie moeite heeft met computers kan het werkje laten uitvoeren door kind of kleinkind.

Wilt u gebruik maken van dit handige hulpmiddel, ga dan naar de website:
https://wieiswie.beteroud.nlKlik hieronder op de link om te zien wat Zilveren Kruis voor u als oudere kan betekenen:

klik op de link:   brochure ouderen
Gegevens Zilveren kruis
Klik op onderstaande link om te bekijken wat het Zilveren Kruis voor u als oudere kan betekenen:
via de website 
website zilveren kruis kunt u als gepensioneerde NS/Sociale Eenheid bekijken wat de voorwaarden voor u bij het Zilveren kruis zijn.

De zorgverzekeringen van Zilveren Kruis

Kies de zorgverzekering die bij u past

 Uw gezondheid vinden wij belangrijk. Daarom hebben NS en Zilveren Kruis goede afspraken gemaakt over de zorgverzekering. Zo kunnen we u ?n uw gezin een goede zorgverzekering bieden met 10% korting op de basisverzekering en aantrekkelijke korting op de aanvullende verzekeringen.

Extra voordelen via NS

Voordelen op een rij:

 1.     Onze Keuzehulp helpt u bij het kiezen van een passende zorgverzekering

2.     Wij maken het u graag gemakkelijk. In Mijn Zilveren Kruis regelt u al uw zorgzaken online

3.     Zorg regelen? De persoonlijke Zorgcoach beantwoordt al uw zorgvragen

4.     Volgens onderzoeksbureau WUA! heeft Zilveren Kruis de beste online service en declaratie app van de grote 4 zorgverzekeraars

 Bereken uw premie en sluit af

U bepaalt welke verzekering het beste bij u past en daarmee ook hoeveel premie u betaalt. Op www.zk.nl/ns berekent u eenvoudig uw premie. U vindt daar ook alle informatie over de vergoedingen.

 Tip: overstappen is eenvoudig. Zilveren Kruis zegt uw huidige verzekering op als u zich voor 1 januari 2018 bij ons aanmeldt.

 

Oefeningen die u in bed kunt doen als u last hebt van ochtendstijfheid
Kranslegging 4 mei  bij HGB IV

Zoals elk jaar heeft het Hoofdbestuur van de BGV ook dit jaar weer een krans gelegd bij het monument van HGB IV (Inktpot) voor in de 2e wereldoorlog omgekomen NS medewerkers. Namens de BGV werd de krans gelegd door Jan Sletterink en Henk Grimbergen. Namens NS werd de krans gelegd door Rogier van Boxtel en en de 2e voorzitter COR. Namens ProRail werd de krans gelegd door de directeur Projecten en de voorzitter OR. Zoals u op de foto's kunt zien was het prachtig weer en er waren dan ook ongeveer 250 belangstellenden aanwezig.

Zie onderstaande foto's. 

 

Deze website moet u volgen:www.loonvoorlater
Klik op deze Link  #mce_temp_url#  
Het nummer van de servicedesk reisfaciliteiten is gewijzigd

Het 030 nummer van de servicedesk reisfaciliteiten is gewijzigd.

Het is nu 085 0402402 

Wat is een SALDINIST????

De belastingdienst heeft een nieuw woord toegevoegd aan de nederlandse taal:  saldinist

Wat mag dat dan wel zijn?? Wel het houdt verband met  spaargeld. Er zijn mensen die meer spaargeld hebben dan de vrijstelling van ongeveer 2100 euro of 4200 euro met zijn tweeën. Dan moeten ze dus over het bedrag wat er boven zit belasting betalen. (1,2%) Maar half december nemen ze het bedrag wat erboven zit op en dat storten ze half januari weer terug op hun spaarrekening. Je zou zeggen dat dat logisch klinkt omdat de peildatum op 01 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet ligt.

 Maar wat gebeurt er nu? Als je meer dan 5000 euro van je rekening opneemt, dan gaat er automatisch een bericht van je bank naar de belastingdienst. Dit is zo ingesteld in het kader van witwassen. De belastingdienst doet daar dan niets mee, maar bewaart dat bericht wel. Als je dan in januari dat opgenomen geld weer op je spaarrekening terugstort dan gaat er weer een bericht van je bank naar de belastingdienst. En dan komen die 2 berichten samen en dan ben je de klos. Want de belastingdienst gaat dan aan je vragen of je dat geld misschien thuis had liggen, of wat je ermee gedaan hebt. Als je zegt dat je het thuis had liggen, dan krijg je alsnog een naheffing omdat contant geld wat je op 1 januari thuis of in een bankkluis had ook opgegeven moet worden in je aangifte. Dat heet dus een saldinist.

Digitale Berichten Box Belastingdienst

  De Belastingdienst  heeft aangegeven dat mensen die geen computer hebben en ook niet door iemand geholpen kunnen worden, kunnen verzoeken om papieren post te blijven ontvangen. Of iemand daarvoor in aanmerking komt, beslist uiteindelijk de Belastingdienst en er zijn geen voorwaarden bekend gemaakt. Mensen kunnen een verzoek indienen door te bellen naar het nummer 0800-23 58 352.

Digitale berichtenbox
De Belastingdienst heeft aangegeven dat mensen die geen computer hebben en ook niet door iemand geholpen kunnen worden, kunnen verzoeken om papieren post te blijven ontvangen. Of iemand daarvoor in aanmerking komt, beslist uiteindelijk de Belastingdienst en er zijn geen voorwaarden bekend gemaakt. Mensen kunnen een verzoek indienen door te bellen naar het nummer 0800-23 58 352. [..]
Fiscale Discriminatie ouderen gaat maar door!!

 

Als we de vraag zouden willen beantwoorden waarom dit kabinet waarschijnlijk de verkiezingen gaat verliezen is een korte blik op enige fiscale maatregelen verhelderend. In het Belastingplan 2015 zijn twee belastingverhogingen opgenomen die pas in 2016 ingaan en uitsluitend de ouderen treffen. Het gaat om een verlaging van de ouderenkorting en de afschaffing van de ouderentoeslag. Beide discriminatoire maatregelen worden genomen om een belastinggat te dichten dat ontstaan is door het niet doorgaan van de algemene huishoudtoeslag.
De ouderenkorting bestaat al sinds 1994 en geldt voor mensen met een inkomen tot €35.450. In 2013 werden gepensioneerden met een verhoging van de ouderenkorting deels gecompenseerd voor de nadelige gevolgen van een fiscale ingreep. Die verhoging wordt nu weer verminderd met € 83.
De ouderentoeslag, die voor lage inkomens in 2001 in box 3 is ingevoerd, heeft een ander karakter. Dit was bedoeld als compensatie voor lage inkomens die werden geconfronteerd met de nieuw ingevoerde vermogensrendementsheffing. Deze ouderentoeslag wordt in 2016 in één klap afgeschaft. Het treft een kwetsbare groep ouderen, die een inkomen hebben van minder dan €13.900 maar die wel wat vermogen hebben gespaard voor de oude dag. Je moet daarbij denken aan kleine zelfstandigen. Voor huishoudens betekent het een lastenverhoging van € 700. Dit is al een aderlating, maar daar komt nog bij dat men de huur- en zorgtoeslag ook gedeeltelijk of soms zelfs geheel verliest en dat de eigen bijdrage voor zorgkosten wordt verhoogd met € 2.000 per persoon. Maximaal kan het effect in sommige gevallen meer dan € 7.000 bedragen.
Er wordt opnieuw een stap gezet in een sluipende proces dat de koopkracht van ouderen aantast. Koopkracht, die door het achterwege blijven van de indexatie voor de pensioenen en door fiscale maatregelen uit het verleden de laatste tien jaar al gedaald is met 17% . Die daling zal door achterblijven van indexatie in de toekomst zeker voortgaan, maar wordt door het fiscale beleid van het kabinet nog verder versterkt. Vind u het dan gek dat het kabinet door de ouderen niet wordt ondersteund bij de komende verkiezingen?
Martin van Rooijen
oud-staatssecretaris van Financiën

Als we de vraag zouden willen beantwoorden waarom dit kabinet waarschijnlijk de verkiezingen gaat verliezen is een korte blik op enige fiscale maatregelen verhelderend. In het Belastingplan 2015 zijn twee belastingverhogingen opgenomen die pas in 2016 ingaan en uitsluitend de ouderen treffen. Het gaat om een verlaging van de ouderenkorting en de afschaffing van de ouderentoeslag. Beide discriminatoire maatregelen worden genomen om een belastinggat te dichten dat ontstaan is door het niet doorgaan van de algemene huishoudtoeslag. 

De ouderenkorting bestaat al sinds 1994 en geldt voor mensen met een inkomen tot €35.450. In 2013 werden gepensioneerden met een verhoging van de ouderenkorting deels gecompenseerd voor de nadelige gevolgen van een fiscale ingreep. Die verhoging wordt nu weer verminderd met € 83.

De ouderentoeslag, die voor lage inkomens in 2001 in box 3 is ingevoerd, heeft een ander karakter. Dit was bedoeld als compensatie voor lage inkomens die werden geconfronteerd met de nieuw ingevoerde vermogensrendementsheffing. Deze ouderentoeslag wordt in 2016 in één klap afgeschaft. Het treft een kwetsbare groep ouderen, die een inkomen hebben van minder dan €13.900 maar die wel wat vermogen hebben gespaard voor de oude dag. Je moet daarbij denken aan kleine zelfstandigen. Voor huishoudens betekent het een lastenverhoging van € 700. Dit is al een aderlating, maar daar komt nog bij dat men de huur- en zorgtoeslag ook gedeeltelijk of soms zelfs geheel verliest en dat de eigen bijdrage voor zorgkosten wordt verhoogd met € 2.000 per persoon. Maximaal kan het effect in sommige gevallen meer dan € 7.000 bedragen.

Er wordt opnieuw een stap gezet in een sluipende proces dat de koopkracht van ouderen aantast. Koopkracht, die door het achterwege blijven van de indexatie voor de pensioenen en door fiscale maatregelen uit het verleden de laatste tien jaar al gedaald is met 17% . Die daling zal door achterblijven van indexatie in de toekomst zeker voortgaan, maar wordt door het fiscale beleid van het kabinet nog verder versterkt. Vind u het dan gek dat het kabinet door de ouderen niet wordt ondersteund bij de komende verkiezingen?
Martin van Rooijen
oud-staatssecretaris van Financiën

Er wordt opnieuw een stap gezet in een sluipende proces dat de koopkracht van ouderen aantast. Koopkracht, die door het achterwege blijven van de indexatie voor de pensioenen en door fiscale maatregelen uit het verleden de laatste tien jaar al gedaald is met 17% . Die daling zal door achterblijven van indexatie in de toekomst zeker voortgaan, maar wordt door het fiscale beleid van het kabinet nog verder versterkt. Vind u het dan gek dat het kabinet door de ouderen niet wordt ondersteund bij de komende verkiezingen? 

Martin van Rooijen, voorzitter KNVG en oud staatssecretaris Financiën 

Als we de vraag zouden willen beantwoorden waarom dit kabinet waarschijnlijk de verkiezingen gaat verliezen is een korte blik op enige fiscale maatregelen verhelderend. In het Belastingplan 2015 zijn twee belastingverhogingen opgenomen die pas in 2016 ingaan en uitsluitend de ouderen treffen. Het gaat om een verlaging van de ouderenkorting en de afschaffing van de ouderentoeslag. Beide discriminatoire maatregelen worden genomen om een belastinggat te dichten dat ontstaan is door het niet doorgaan van de algemene huishoudtoeslag.
De ouderenkorting bestaat al sinds 1994 en geldt voor mensen met een inkomen tot €35.450. In 2013 werden gepensioneerden met een verhoging van de ouderenkorting deels gecompenseerd voor de nadelige gevolgen van een fiscale ingreep. Die verhoging wordt nu weer verminderd met € 83.
De ouderentoeslag, die voor lage inkomens in 2001 in box 3 is ingevoerd, heeft een ander karakter. Dit was bedoeld als compensatie voor lage inkomens die werden geconfronteerd met de nieuw ingevoerde vermogensrendementsheffing. Deze ouderentoeslag wordt in 2016 in één klap afgeschaft. Het treft een kwetsbare groep ouderen, die een inkomen hebben van minder dan €13.900 maar die wel wat vermogen hebben gespaard voor de oude dag. Je moet daarbij denken aan kleine zelfstandigen. Voor huishoudens betekent het een lastenverhoging van € 700. Dit is al een aderlating, maar daar komt nog bij dat men de huur- en zorgtoeslag ook gedeeltelijk of soms zelfs geheel verliest en dat de eigen bijdrage voor zorgkosten wordt verhoogd met € 2.000 per persoon. Maximaal kan het effect in sommige gevallen meer dan € 7.000 bedragen.
Er wordt opnieuw een stap gezet in een sluipende proces dat de koopkracht van ouderen aantast. Koopkracht, die door het achterwege blijven van de indexatie voor de pensioenen en door fiscale maatregelen uit het verleden de laatste tien jaar al gedaald is met 17% . Die daling zal door achterblijven van indexatie in de toekomst zeker voortgaan, maar wordt door het fiscale beleid van het kabinet nog verder versterkt. Vind u het dan gek dat het kabinet door de ouderen niet wordt ondersteund bij de komende verkiezingen?
Martin van Rooijen
oud-staatssecretaris van Financiën
24 februari 2015Fiscale ouderendiscriminatie gaat door
Als we de vraag zouden willen beantwoorden waarom dit kabinet waarschijnlijk de verkiezingen gaat verliezen is een korte blik op enige fiscale maatregelen verhelderend. In het Belastingplan 2015 zijn twee belastingverhogingen opgenomen die pas in 2016 ingaan en uitsluitend de ouderen treffen. Het gaat om een verlaging van de ouderenkorting en de afschaffing van de ouderentoeslag. Beide discriminatoire maatregelen worden genomen om een belastinggat te dichten dat ontstaan is door het niet doorgaan van de algemene huishoudtoeslag.
De ouderenkorting bestaat al sinds 1994 en geldt voor mensen met een inkomen tot €35.450. In 2013 werden gepensioneerden met een verhoging van de ouderenkorting deels gecompenseerd voor de nadelige gevolgen van een fiscale ingreep. Die verhoging wordt nu weer verminderd met € 83.
De ouderentoeslag, die voor lage inkomens in 2001 in box 3 is ingevoerd, heeft een ander karakter. Dit was bedoeld als compensatie voor lage inkomens die werden geconfronteerd met de nieuw ingevoerde vermogensrendementsheffing. Deze ouderentoeslag wordt in 2016 in één klap afgeschaft. Het treft een kwetsbare groep ouderen, die een inkomen hebben van minder dan €13.900 maar die wel wat vermogen hebben gespaard voor de oude dag. Je moet daarbij denken aan kleine zelfstandigen. Voor huishoudens betekent het een lastenverhoging van € 700. Dit is al een aderlating, maar daar komt nog bij dat men de huur- en zorgtoeslag ook gedeeltelijk of soms zelfs geheel verliest en dat de eigen bijdrage voor zorgkosten wordt verhoogd met € 2.000 per persoon. Maximaal kan het effect in sommige gevallen meer dan € 7.000 bedragen.
Er wordt opnieuw een stap gezet in een sluipende proces dat de koopkracht van ouderen aantast. Koopkracht, die door het achterwege blijven van de indexatie voor de pensioenen en door fiscale maatregelen uit het verleden de laatste tien jaar al gedaald is met 17% . Die daling zal door achterblijven van indexatie in de toekomst zeker voortgaan, maar wordt door het fiscale beleid van het kabinet nog verder versterkt. Vind u het dan gek dat het kabinet door de ouderen niet wordt ondersteund bij de komende verkiezingen?
Martin van Rooijen
oud-staatssecretaris van Financiën
24 februari 2
Uitleg wat er nu aan de hand is met ons pensioenstelsel
CAO NS en ProRail bieden oplossing voor het AOW gat

In de nieuwe CAO welke tussen de vakbonden en NS en ook ProRail is afgesloten is een regeling gemaakt voor mensen met prepensioen die een zogenaamd AOW gat hebben. Op het moment dat je 65 wordt, kun je aangeven dat je terug wilt komen om enkele dagen per maand te werken. Dat kan je eigen werk zijn, maar als daar geen mogelijkheden voor zijn wordt je voor andere werkzaamheden ingezet. Dat levert dan tot het moment dat je recht hebt op AOW 500 euro bruto per maand op. Inlichten kun je krijgen bij de P afdeling van je oude werkgever.

Terug naar boven, dubbelklik op de link hieronder