Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Welkom op de website van de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

 De Bond heeft ongeveer 2900 leden en heeft als doelstelling de belangenbehartiging van de leden qua Inkomen en Pensioenen, Belastinghulp en Zorg Welzijn en Wonen. Verder organiseren de afdelingen meestal elke maand een contactmiddag voor de leden in hun afdeling. Ook worden door de afdelingen regelmatig busreizen of excursies georganiseerd.

 De leden hebben allemaal gewerkt bij een vervoerbedrijf, alhoewel het grootste deel bij NS of aanverwante bedrijven gewerkt heeft en vallen onder het Pensioenfonds Rail & OV, vroeger voor 1 april 2020  onder  SPF of onder SPOV.

Inning Eigen bijdrage NS vervoersbewijzen wordt vanaf de pensioenuitkering van augustus weer geïnd.. Voor verdere uitleg zie pagina nieuws
Per 1 april 2020 zijn het Spoorwegpensioenfonds en de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer gefuseerd. De nieuwe naam is geworden
  
Stichting Pensioenfonds Rail & OpenbaarVervoer.

Op het internet te vinden als www.railov.nl

Bereikbaar

1
Alles ligt stil, behalve het coronavirus, de zorg en onze pensioenen
Het sluipende coronavirus heeft ons land in zijn greep en doet het aantal vragen toenemen. Vragen die, gezien de leeftijd van veel van onze achterbanleden, vaak de bezorgdheid over gezondheid, zorg en inkomen betreffen. Dat zal de komende weken en maanden nog wel duren. Totdat we met z?n allen voldoende weerstand hebben opgebouwd. Minister-president Rutte heeft in zijn toespraak melding gemaakt van de keuze om tot een beheerste verspreiding te komen als het beste uit de drie kwaden, aangeduid als scenario?s. We zijn er dus voorlopig nog niet vanaf maar mogen, na alle genomen maatregelen, wel uitgaan van die vertraagde groei van het aantal besmettingen. Hoeveel procent van de Nederlanders uiteindelijk een keer besmet zal raken is nog niet zo duidelijk. De schattingen lopen uiteen, maar dat het er meer dan 50% zullen zijn, lijkt aannemelijk. Als de besmetting vertraagd plaats vindt, kunnen de ziekenhuizen en andere zorginstellingen naar verwachting de druk mogelijk wel aan. Er zullen wel consequenties zijn voor mensen, die geen spoedeisende hulp nodig hebben of die niet een levensbedreigende ziekte hebben. Die zullen langer moeten wachten op behandeling of operatie. Het advies aan 70-plussers is om vanwege de verhoogde risicofactor nog voorzichtiger te zijn in de contacten dan voor andere Nederlanders geldt.
Inmiddels zijn de scholen alleen toegankelijk voor kinderen waarvan de ouders een in deze bijzondere tijd een cruciale taak hebben. De andere kinderen zijn thuis en de vaders en moeders proberen zo goed mogelijke oplossingen te vinden. Die oplossing is vaak ook het beroep op grootouders. Maar die zitten in de hogere leeftijdsgroep met een soms slechtere gezondheid. Een lastig dilemma. Als de oma?s en opa?s nog jong en vitaal zijn, en een goede gezondheid hebben, valt er voor hun inzet wel wat te zeggen, maar als dat niet zo is, zullen de kinderen toch echt wat anders moeten zoeken. En dus maar hopen dat de werkgevers er begrip voor hebben dat er maar halve dagen wordt gewerkt als ouders dagelijks een wisseldienst draaien.
Wat gaat met de pensioenen gebeuren?
De consequenties van wat er gebeurt zijn groot. Ook de economie en de financi�le markten worden geraakt. De aandelenkoersen zijn fors gedaald en de rente, die toch al in de gevarenhoek zat, fluctueert door het rentebeleid van de centrale banken sterk. Slecht voor
2
het vermogen, de waarde van de bezittingen (aandelen, gebouwen et cetera) en voor de dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen. In ieder geval op de korte termijn. Onheilsberichten in kranten hebben het over zeer zwaar weer voor de pensioenfondsen en over dekkingsgraden die naar beneden duikelen. Het spook van de kortingen doemt onmiddellijk weer op en in nog veel heviger mate dan het afgelopen jaar. Maar het besluit daarover valt pas aan het einde van het jaar.
Er zijn mensen die voorstellen om ook pensioenfondsen te vragen een steentje bij te dragen aan de (tijdelijke) oplossing van de financi�le malaise van ondernemingen. Nu is er niets op tegen om vanuit de pensioenfondsen behulpzaam te zijn, bijvoorbeeld door, waar nodig, uitstel te verlenen van premiebetaling, maar het vraagt wel om kalme en doordachte reacties.
De overheid baseert zich op wetenschappers en verstandige benaderingen, gericht op acceptatie in de samenleving. We moeten ervoor waken, dat pensioenfondsen de angsten op de financi�le markten te veel volgen of zelfs extra gaan stimuleren. We mogen ervan uitgaan dat de pensioenfondsen door de ervaringen van de afgelopen decennia geleerd hebben rustig te blijven, omdat op de langere termijn vrijwel altijd weer herstel plaats vindt.
Het duurt nog wel even maar mocht de dekkingsgraden voor de pensioenfondsen eind dit jaar nog onvoldoende herstel laten zien, dan vragen we van kabinet en zijn adviseurs passende maatregelen om de pensioenen zo ongeschonden mogelijk door de crisis te leiden.
Stil aan het pensioenfront
Tot nu toe missen we met betrekking tot de situatie van de pensioenfondsen de reacties van de Pensioenfederatie (als belangenbehartiger van de pensioenfondsen) en van DNB (toezichthouder namens en adviseur van de overheid). Van DNB vragen we dat ze niet alleen crisisbeleid adviseren voor banken maar ook voor pensioenfondsen. Pensioenverplichtingen gaan over een zeer lange termijn en moeten in het beleid ook zo behandeld worden. Wij zullen dit punt onder de aandacht van de regering, DNB en de pensioenfederatie brengen.
Uitwerking pensioenakkoord
Hoewel allerlei deskundigen bezig blijven met het aandragen van berekeningen rondom uitwerkingsmogelijkheden, zijn de vergaderingen van de stuurgroep en de klankbordgroep door de gevolgen van het coronavirus, en de rol die de regering nu moet spelen, uitgesteld. Hoewel we begrip hebben voor de situatie, constateren we wel dat hierdoor het tijdschema gevaar loopt. In mei zouden de hoofdlijnen van de uitwerking van het pensioenakkoord rond zijn. Als dat niet lukt, dreigen er nieuwe kortingen.
3
Hierover hebben we contact gehad met het ministerie. Het is weliswaar zo, dat minister Koolmees veel tijd moet besteden aan de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zzp?ers maar de ambtenaren die betrokken zijn bij het pensioendossier blijven daarvoor vrijgesteld. Zij zetten alles op alles om toch in mei tot hoofdlijnen van uitwerking te komen. Daarbij gaat het vooral om de doorontwikkeling van het contract, over het invaren (juridisch en financieel omschakelen naar het vernieuwde systeem) en over de transitie. Het ministerie buigt zich nu over de vraag hoe alle overleggen in korte tijd gepland kunnen worden. Dat vraag ook voor ons als deelnemers in de klankbordgroep enorme tijdsaanpassingen en het goed organiseren van de interne ondersteuning. Als Nederland verder op slot gaat en als het langer gaat duren, dan zullen noodmaatregelen nodig zijn want alle deelnemende partijen willen voorkomen dat een kortingsdiscussie in het najaar moet worden gevoerd, zonder te weten hoe een toekomstig stelsel eruit gaat zien.
Mogelijk zijn onorthodoxe maatregelen voor de bescherming van pensioenen nodig. In het belang van alle betrokkenen, zowel deelnemers, slapers als gepensioneerden. Alles met elkaar dus heel veel redenen om in gesprek te gaan en te blijven met alle spelers op het pensioenveld.
Vragen en hoe nu verder
Voor vragen over risico?s, preventie, gezondheidszorg en zorg kunt u terecht bij uw huisarts, de GGD en de andere zorginstellingen. Voor pensioenvragen kunt u natuurlijk uw eigen pensioenfonds benaderen, of uw vereniging van gepensioneerden. 

Per Postverzending:BGV, Postbus  2030, 3500 GA Utrecht

Per Telefoon 06 82680700

E-mail: [email protected]

Sinds kort hebben we geen apart kantoor meer in het gebouw van het Spoorwegpensioenfonds, Arthur van Schendelstraat 850. Wilt u een afspraak maken dan kunnen wij een ruimte reserveren dat kan op dinsdag en donderdag van 11.00 u tot 12.00 uur. Maak eerst een afspraak via bovenstaand telefoonnummer. Of via email. 

Opzeggen Lidmaatschap

Contributie betalen via ibhouding op je pensioenuitkering

Nu de Rondvaart Havens Rotterdam geweest is, voelen helaas veel Ondersteunende leden de behoefte om op te zeggen. Jammer! Het kost je slechts 21 euro per jaar en je steunt door lid te blijven ons werk wat we doen voor onze gepensioneerde leden. Als je je hebt aangemeld voor de Boottocht, dan ben je voor 2 jaar ondersteunend lid geworden en die 2 jaar contributie á 30 euro heb je reeds betaald.

Mocht je toch besluiten om je lidmaatschap op te zeggen dan kan dat dus pas over 2 jaar en er wordt geen contributie teruggestort.

Opzeggen moet of via email naar [email protected] of per briefpost naar Ledenadminstratie BGV, Postbus 2030 3500 GA Utrecht. 

Privacyverklaring conform de wet AVG


dubbelklik op deze link om de privacyverklaring te lezen:  Privacyverklaring Suggesties

Mocht u suggesties hebben, altijd welkom. Graag naar [email protected]

Terug naar boven klik hier:    Home